TAEL Etten-Leur

‘Taal is de sleutel voor groei en de basis voor zelfvertrouwen en toekomstperspectief’.

Taalaanbod bepaalt het taalleren. De omgeving waar kinderen in opgroeien, het taalaanbod dat zij krijgen en de aandacht die ze daaraan kunnen besteden, hebben invloed op de taalontwikkeling van kinderen. Een minder goede taalvaardigheid hangt samen met het minder kansrijk kunnen functioneren in het onderwijs en de maatschappij.

“Iedereen- ouders, oppas, pedagogisch medewerkers en leerkrachten- moet ervan doordrongen zijn dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de taalontwikkeling van kinderen. Een minder voorspoedige taalontwikkeling heeft serieuze consequenties voor de ontwikkelingskansen van kinderen.”
Blom
2019

Totstandkoming en doelen

TAEL staat voor TAalondersteuning Etten-Leur. TAEL is een project gesubsidieerd door de gemeente Etten-Leur. Project TAEL is een onderdeel van de Onderwijsagenda van 2018-2022 ‘Dichtbij huis naar een passende school’. De drie schoolbesturen binnen Etten-Leur, welke zijn Stichting Leersaam, PCPO midden Brabant en SKPOEL, hebben gezamenlijk de subsidie van het project TAEL bij de Gemeente aangevraagd met als doel jonge kinderen op taalgebied zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij onderwijs kunnen blijven volgen dichtbij huis en hun kansen in het onderwijs worden vergroot.

Het eerste doel van het project is dan ook het verzorgen van extra taalonderwijs op de basisschool aan jonge kinderen (4 t/m 7 jaar) met een vertraagde taalontwikkeling in de Nederlandse taal.

Daarnaast heeft het project TAEL het doel om het onderwijs aan meertalige leerlingen te optimaliseren middels onder andere ambulante ondersteuning. Het thema meertaligheid is, gezien de groei van het aantal anderstaligen en hernieuwde inzichten door onderzoek, actueler dan ooit.

Het uiteindelijke doel van het Project TAEL en de ambulante ondersteuning is: het personeel van de scholen meer kennis op laten doen en vaardigheden te laten ontwikkelen op het gebied van onderwijs aan meertalige leerlingen en leerlingen met een vertraagde taalontwikkeling in de schooltaal, de Nederlandse taal. Dit om ervoor te zorgen dat de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen gewaarborgd zijn.

Concreet houdt dit in:

  • Kennis over vertraagde taalontwikkeling, meertaligheid etc. op een praktische en heldere wijze toegankelijk maken, voor leerkrachten en ouders via deze website;
  • Kennis over begeleiding van meertalige leerlingen en leerlingen met een vertraagde taalontwikkeling bij al het personeel vergroten;
  • De nazorg van leerlingen van de Eerste Opvang Anderstaligen (De Fontein in Breda) verbeteren door een overleg met de Fontein;
  • Het meedenken over en stimuleren van specifiek taalbeleid op de diverse basisscholen;
  • Zorgen voor extra kennis bij de taalspecialisten van de diverse basisscholen;
  • En zorgen voor, een zo’n groot mogelijk aantal, taalvriendelijke scholen binnen Etten-Leur.

Om leerkrachten meer handvaten te bieden, wanneer zij een meertalig kind mogen verwelkomen in de klas, zijn er handreikingen (in samenwerking met ATO-Amstelveen) geschreven voor de onderbouw en voor de midden- en voor de bovenbouw. Deze handreikingen zijn voor elke leerkracht of IB-er hier te downloaden.

Contact

Tamara Groenewegen (Coördinator Project TAEL) |
Email: t.groenewegen@stichtingleersaam.nl 
Tel: +31 (0)6-15581569

Organogram TAEL Etten-Leur